Studia MBA Dyplomacja

Współczesny świat nie ogranicza już kontaktów międzynarodowych do polityki zagranicznej prowadzonej przez państwa. Powiększa się ilość uczestników współpracy międzynarodowej, w której rosnącą rolę odgrywają: samorządy, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kluby sportowe, podmioty sektora szkolnictwa wyższego oraz podmioty medyczne. Ich celowe i skoordynowane działania w ramach współpracy międzynarodowej nazywa się paradyplomacją. Jesteśmy przekonani, że działania te są niezbędnym elementem rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego, infrastrukturalnego oraz naukowego miast, regionów oraz całego państwa. Aktywność w budowaniu i rozwijaniu wszechstronnej współpracy międzynarodowej przekłada się na przyciąganie inwestycji zagranicznych, pozyskiwanie środków z Unii europejskiej, organizację międzynarodowych wystaw oraz targów, tworzenie wydarzeń artystycznych oraz imprez sportowych i młodzieżowych.

Naszym celem jest wykształcenie grupy profesjonalnych menadżerów w strukturze samorządu terytorialnego, wysokiej klasy specjalistów w przedsiębiorstwach, ekspertów dla organizacjach pozarządowych oraz ambasadorów kultury i sportu którzy będą zdolni efektywnie zarządzać współpracą międzynarodową. Osiągniemy ten cel poprzez dostarczenie najwyższej jakości wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów oraz inspirujące studia przypadków i warsztaty oparte na dzieleniu się najlepszymi doświadczeniami.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów MBA będzie liderem inicjującym zmiany w zakresie współpracy międzynarodowej, zdolnym do budowania i zarządzania zespołami odpowiedzialnymi za realizację tej współpracy i planującym strategiczne działania w oparciu o politykę samorządu, firmy, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, uczelni, klubów sportowych oraz podmiotów medycznych. W tym celu zdobędzie wiedzę, rozwinie umiejętności oraz zwiększy kompetencje społeczne w obszarze inicjowania, zarządzania oraz rozwijania współpracy zagranicznej. W odniesieniu do obszaru wiedzy absolwent pozna formalne i polityczne zagadnienia dotyczące możliwości organizowania współpracy, pozyskiwania środków finansowych oraz budowania partnerstw regionalnych i ponadregionalnych. Z kolei w odniesieniu do umiejętności kluczowe będzie praktyczne stosowanie elementów protokołu dyplomatycznego, zarządzanie komunikacją, organizacja i koordynacja spotkań oraz przygotowania i zarządzanie projektami w partnerstwie międzynarodowym. Równie istotne co wiedza i umiejętności dla absolwenta studiów będą kompetencje społeczne. Na tym polu zwiększy on swoja świadomość dotyczącą możliwości, które daje paradyplomoacja, oraz będzie gotowy do prezentowania postaw pozwalających na budowanie i zarządzanie projektami międzynarodowymi.