Dlaczego ochrona zdrowia w Polsce jest dziś tak ważna? Jak zmienić systemy i modele jej funkcjonowania, by były innowacyjne także w kontekście cyberbezpieczeństwa? Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku już jesienią uruchomią kolejny, całkiem nowy na polskim rynku kierunek MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem Zdrowia Publicznego. Wśród prowadzących m.in.: prof. Alina Matuszak-Flejszman, dr Jerzy Szafranowicz oraz płk. dr Piotr Potejko.

 

Pandemia, wojna w Ukrainie, zmieniające się prawo. Problem bezpieczeństwa zdrowia publicznego stał się podstawowym elementem zarzadzania państwem. Dlatego zespół najlepszych w Polsce ekspertów stworzył te studia – tłumaczy płk. dr Piotr Potejko, kierownik MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem Zdrowia Publicznego i dodaje: Nasz nowatorski program jest pierwszą na polskim rynku próbą całościowego ujęcia tej tematyki.

 

Skutecznie zarządzać

Studia adresowane są zatem do osób, które w związku z aktywnością zawodową, społeczną, edukacyjna i polityczną, odpowiadają lub będą odpowiadać za projektowanie, wdrażania i zarządzanie obszarem zdrowia publicznego, z uwzględnieniem standardów oraz regulacji prawnych nie tylko w Polsce, ale też na dynamicznie zmieniającej się arenie międzynarodowej. – Chcemy wykształcić profesjonalną kadrę menadżerów, którzy na wszelkich poziomach będą umieli skutecznie zarządzać i ewaluować działania związane z obszarem zdrowia – podkreśla płk. dr Potejko.
Program studiów to 300 godzin dydaktycznych realizowanych przez trzy semestry w trybie hybrydowym (online i stacjonarnym), a wśród zajęć m.in.: Formalno-prawne aspekty organizacji i zarządzania zdrowiem publicznym; Analiza założeń i wpływ polityki bezpieczeństwa zdrowia publicznego na zadania i działania samorządu terytorialnego oraz podmiotów medycznych; Tworzenie i zarządzanie skuteczną komunikacją w odniesieniu do interesariuszy obszaru zdrowia publicznego; Zarządzanie i podejmowanie decyzji strategicznych w podmiotach działających w sektorze zdrowia publicznego. –  O jakości kierunku MBA Zarządzanie Bezpieczeństwem Zdrowia Publicznego, obok nowatorskiego programu i wykwalifikowanej kadry, świadczy także nasze podejście do realizacji procesu dydaktycznego. Wykorzystujemy innowacyjne w polskim systemie edukacji metody nauczania, m.in. opierając się na wymianie doświadczeń i generowaniu kreatywnych rozwiązań, a także przedstawiając omawianą problematykę w odniesieniu do aktualnych wydarzeń na świecie. Ponadto zaplanowaliśmy cykl warsztatów dotyczących nie tylko zarządzania kryzysowego, ale także cyberbezpieczeństwa w obszarze zdrowia – zaznacza płk. dr Piotr Potejko.

 

Nowe idee, inicjatywy i dialog

1 czerwca 2021 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku powołano Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza. Misją studium jest rozwijanie wartości, jakie promował Paweł Adamowicz, postrzegając miasto jako centrum tworzącego wspólnotę, otwartego na nowe idee, inicjatywy i dialog.
Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości. Głównym celem studium jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń prowadzących, analizy studium przypadku oraz warsztatów z praktykami. Wśród kluczowych kompetencji są te, które dotyczą nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami. Poza kompetencjami i ekspercką wiedzą praktyczną, Studium Obywatelskie ma na celu również sieciowanie – budowanie nowych relacji, możliwych do wykorzystania w dalszym życiu zawodowym uczestników.

“Liderka” i “Lider” to terminy odmienianie dzisiaj przez wszystkie przypadki. To dobrze, bo potrzebujemy osób, które wykazują się szczególnym zaangażowaniem, pro aktywnością i mówiąc górnolotnie – braniem odpowiedzialności za to, co nas otacza. Jest jednak także ciemniejsza strona ciągłego podkreślania roli liderek i liderów, w które inwestuje się czas, energię, a nierzadko – pieniądze. Jest nią zdarzająca się narcystyczna i indywidualistyczna wizja przywództwa. Taki obraz dominuje też w wielu przekazach kultury popularnej, głównym nurcie przemysłu filmowego, w których spotykamy się z wzorcami super wszechmocnych bohaterek i bohaterów, od których wszystko zależy. Tak przedstawiany jest zazwyczaj polityczny spektakl w mediach. Wbrew pozorom ta pedagogika publiczna, jakiej wszyscy podlegamy rzutuje także na to, w jaki sposób myślimy o społecznym zaangażowaniu, o wyznawanych wartościach, o tym jakie kompetencje utożsamiamy z przywództwem i dokonywaniem zmian.

Życie społeczne nie jest grą o sumie zerowej

Tak silnej koncentracji na jednostce bardzo blisko leży wizja „przywództwa autorytarnego”. 35 proc. z nas jest gotowa oddać kluczowe decyzje dotyczące życia publicznego w ręce silnym liderów politycznych zamiast demokratycznie wybieranych przedstawicieli (Instytut Spraw Publicznych, 2018). Wiemy też, że jednym z charakterystycznych zjawisk społecznych w Polsce jest tzw. „społeczny darwinizm”. Znacząca część z nas nie wierzy w istnienie dobra wspólnego, a społeczne relacje traktuje jak grę o sumie zerowej, w której zwycięstwo jednego okupione musi być porażką innych. W świecie, gdzie większość wartości stanowią dobra rzadkie, pożądane jest przepychanie się łokciami, wykorzystywanie słabości innych, instrumentalne traktowanie ludzi, a w pewnych sytuacjach – stosowanie szeroko pojętej przemocy (K. Skarżyńska „My portret psychologiczno-społeczny Polaków z polityką w tle”).

Można powiedzieć, że obraz ten nie dziwi, kiedy weźmiemy pod uwagę, że nasz indeks zaufania przedstawiać należy ujemnie. Wg CBOS zdecydowana większość z nas (ponad 70 proc.) nie ufa lub ma zdystansowany stosunek do innych, a także do instytucji. Jedynie kilkanaście procent Polek i Polaków angażuje się w organizacje społeczne, a ponad 6 proc. z nas pełniła w nich bardziej odpowiedzialne funkcje. To ostatnie wskazanie jest ważne, bo traktowane jest jako ważny miernik kompetencji obywatelskich.

Przekraczanie stereotypów

Nasze dążenia w Programie Przywództwa Społecznego są jednak inne od podejścia indywidualistycznego. Dlaczego? Jak wskazałem wyżej, wydaje się, że taki rodzaj przywództwa w ogromnej mierze odpowiada za wiele doświadczanych obecnie kryzysów, z kryzysem zaufania (kapitału społecznego) na czele. Już kilka ładnych lat temu Jim Collins, autor książki „Od dobrego do wielkiego” wraz z zespołem przebadał setki przedsiębiorstw i organizacji na całym świecie w poszukiwaniu tego, co stanowi, że wśród wielu dobrych, tylko część z nich osiąga wyjątkową pozycję. Tym czynnikiem różnicującym okazało się  oczywiście przywództwo. Jakie? Wbrew stereotypom, najlepsze wyniki osiągały instytucje kierowane przez:

  • Ludzi do pewnego stopnia nieśmiałych i świadomych swoich ograniczeń, co powodowało, że czuli potrzebę pracy z innymi, lepszymi od siebie.
  • Znacznie lepiej niż tzw. „medialne gwiazdy” radziły sobie osoby skupiające się na codziennej rzetelnej pracy.
  • Pracujący dłużej w organizacjach i znający dobrze jej ludzi i sprawy radzili sobie lepiej niż tzw. „wielkie transfery”, od których oczekuje się szybkiej i radykalnej poprawy.

 

Szóstka naszego „PPS”

Powyższa charakterystyka jest pewnym uproszczeniem, a samych czynników prowadzących do sukcesu jest znacznie więcej. Niemniej, podejście to pokazuje, że przywództwo jest zróżnicowane, a to najbardziej skuteczne i do jakiego chcielibyśmy zmierzać, dalekie jest od stereotypów. Ucząc się wspólnie dążyć chcemy do przywództwa opierającego się na sześciu filarach.

Po pierwsze, skupione powinno być na poszanowaniu godności każdego człowieka. Towarzyszy jej uznanie faktu, że każdy ma ważne powody, by kierować się własnymi przekonaniami, choćby były one bardzo dalekie moim własnym.

Po drugie, przywództwo zawsze powinno być służebne, to znaczy koncentrujące uwagę na tych ludziach, społecznościach i wyzwaniach oraz związanych z nimi wartościach, dla których podejmujemy działania. Wymaga to dużych pokładów mądrej pokory i postawy zorientowanej na innych.

Po trzecie, powinno być ono demokratyczne, a więc akceptujące różnorodność, potrzebę kolegialności na każdym etapie działania i zarządzania. Kluczową metodą pracy w jego stosowaniu jest dialog. Demokracja jest w tym wypadku wartością, ale i kompetencją, która wymaga nieustającego doskonalenia.

Po czwarte, chodzi nam o przywództwo wspólnotowe, w szczególności odnoszące się do wizji, celów oraz wartości. Te ostatnie zawsze rodzą się lub zostają potwierdzone w drodze dialogu lub działania przez społeczność, do której się odnoszą. Zatem indywidualne wizje forsowane przez jedną, choćby najbardziej wybitną w jakiejś dziedzinie jednostkę, wcale nie muszą stanowić wartości, jeśli nie są „wytworzone” przez wspólnotę ludzi. James MacGregor Burnes, badający modele przywództwa podkreśla, że „Celem przywództwa jest zaangażowanie zwolenników – a nie jedynie ich aktywizacja – połączenie potrzeb, aspiracji i celów we wspólnym przedsięwzięciu, w procesie, którego celem jest uczynienie lepszymi obywatelami zarówno przywódców, jak i tych, za nimi podążają”.

Po piąte, przywództwo musi być przede wszystkim nastawione na wartości, którym służy i chce wcielać w życie. Jej miernikiem jest integralność (spójność), która nie dotyczy wyłącznie potrzeby dotrzymywania słowa, ale bierze także pod uwagę oczekiwania otoczenia, normy etyczne, uczestniczenie w życiu organizacji i nieformalnych środowisk. Nieustanne zadawanie sobie pytania, na ile dokonywane wybory osobiste, obywatelskie, zawodowego i wszelkie inne, pozwalają mi być bardziej spójny. Wymagany jest więc stały przegląd własnego systemu wartości oraz zadawanie sobie pytania o słuszność dokonywanej zmiany oraz wpływu wywieranego na innych.

Po szóste, przywództwo prowadzi do zmiany społecznej i zwiększenia podmiotowości tych, z którymi się działa oraz tych, dla których prowadzi się inicjatywy społeczne (empowerment). Niezbędne jest angażowanie w oczekiwaną zmianę wszystkich, których ona dotyczy i ciągłe poszukiwanie lepszych sposobów rozwiązywania problemów, a nie ograniczanie się do znanego katalogu rozwiązań. Istotnie pomocnym jest przyjęcie założenia, że nie ma dwóch identycznych społecznych sytuacji. Zatem ani dawanie „złotych rad z własnego doświadczenia”, ani kopiowanie szczegółowych „instrukcji obsługi” nie jest skuteczne. Każde wyzwanie społeczne wymaga nowego podejścia.

Proponowany przez Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza pilotażowy Program Przywództwa Społecznego jest programem wsparcia dla chcących kierować się przedstawionym wyżej azymutem. Jest przede wszystkim zaproszeniem do wspólnego poszukiwania optymalnych podejść oraz ich praktycznego zastosowania. Chcemy podążać wspólną drogą, ucząc się od siebie wzajemnie. Wszyscy.

 

 

Dr Konrad Ciesiołkiewicz – przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG, prezes Fundacji Orange.

 

 

 

 

Wywołana przez Rosję wojna w naszym najbliższym sąsiedztwie, która zmusiła miliony Ukraińców do opuszczenia kraju i przyjęcie połowy ich w naszym kraju pokazuje jak bardzo sytuacja uchodźców może nas dotyczyć. Trzeba założyć, że będzie to zjawisko trwałe. Ludzka solidarność, współczucie i szczodrość okazana uchodźcom daje nam powód do dumy, ale obok wolontariatu i dobrej woli musimy nauczyć się profesjonalnie zarządzać obecnością migrantów w naszym kraju. Musimy nauczyć się dialogu międzykulturowego, umieć odpowiadać na potrzeby, pomagać i integrować. Wymaga to nowych zdolności, których będą potrzebowały służby publiczne, samorządy, placówki kultury, edukacji i ochrony zdrowia. MBA Dyplomacja odpowiadając na aktualną potrzebę wzbogaca się o moduł kształcenia w tym zakresie – ZARZĄDZANIE PROBLEM MIGRACJI I UCHODŹCTWA. Posłużymy się w nim wiedzą ekspercką, technikami dyplomacji humanitarnej, psychologii międzykulturowej i mediacji, doświadczeniami krajowymi i innych państw, których dotknął kryzys migracyjny  na czele z Włochami.

Jak przygotować plan wizyty zagranicznej, nawiązać międzynarodowe relacje i pozyskać środki na projekty transgraniczne? Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula już 26 marca uruchamiają nowy kierunek MBA Dyplomacja. Wśród prowadzących m.in.: prof. Agnieszka Cianciara, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, amb. Tomasz Orłowski oraz dr Zdzisław Rapacki.

– Przez trzy semestry najlepsi w Polsce eksperci będą szkolili osoby zajmujące się kontaktami międzynarodowymi we wszystkich instrumentach dyplomatycznych prowadzenia współpracy międzynarodowej, takiej współpracy, która pozwoli znajdować inwestorów zagranicznych, tworzyć nowe miejsca pracy, pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, organizować międzynarodowe wydarzenia, targi i wystawy – podkreśla amb. Tomasz Orłowski, kierownik kierunku MBA Dyplomacja. Dlatego w programie znalazły się m.in. zajęcia: Zarządzanie komunikacją międzynarodową, Podstawa protokołu dyplomatycznego, czy Pozyskiwanie środków i zarzadzanie projektami międzynarodowymi. Zapisy i rekrutacja odbywają się na stronie internetowej w zakładce kierunku.

Organizowane wspólnie z Akademią Finansów i Biznesu Vistula studia adresowane są do osób, które zamierzają lub pracują w jednostkach samorządu terytorialnego, biznesie, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury oraz sportu, podmiotach medycznych oraz sektorze szkolnictwa wyższego. – Naszym celem jest wykształcenie grupy profesjonalnych menadżerów w strukturze samorządu terytorialnego, wysokiej klasy specjalistów w przedsiębiorstwach, ekspertów dla organizacjach pozarządowych oraz ambasadorów kultury i sportu którzy będą zdolni efektywnie zarządzać współpracą międzynarodową. Osiągniemy ten cel poprzez dostarczenie najwyższej jakości wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów oraz inspirujące studia przypadków i warsztaty oparte na dzieleniu się najlepszymi doświadczeniami. – dodaje amb. Tomasz Orłowski.

Program studiów to 305 godzin dydaktycznych realizowanych przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym, w formie hybrydowej zajęć online (80%) oraz stacjonarnych (20%) w siedzibie Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Ostatni zjazd odbędzie się zaś w Gdańsku.

           

1 czerwca 2021 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku powołano Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza. Misją studium jest rozwijanie wartości, jakie promował Paweł Adamowicz, postrzegając miasto jako centrum tworzącego wspólnotę, otwartego na nowe idee, inicjatywy i dialog.

Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości. Głównym celem studium jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń prowadzących, analizy studium przypadku oraz warsztatów z praktykami. Wśród kluczowych kompetencji są te, które dotyczą nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami. Poza kompetencjami i ekspercką wiedzą praktyczną, Studium Obywatelskie ma na celu również sieciowanie – budowanie nowych relacji, możliwych do wykorzystania w dalszym życiu zawodowym uczestników.

 

W imieniu Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza wszystkiego najlepszego! Dobrych Świąt, dużo życzliwości i dużo nowych idei.

My pod choinkę przynosimy nowe pomysły, nowe projekty, o których niebawem będziemy informowali.

Dziękujemy za to, co było dotychczas i życzymy sobie i Wam jak najwięcej wspólnego działania w przyszłym roku!

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) istnieje możliwość pozyskania finansowania na ofertę edukacyjną Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza. Dla mikroprzedsiębiorstw jest to do100% kosztów kształcenia, zaś dla pozostałych firm do 80% kosztów kształcenia.

To idealna okazja by wspólnie z pracodawcą wnioskować o poszerzenie kompetencji w Waszym Urzędzie Pracy (decyduje miejsce zarejestrowania firmy).

Więcej informacji SPRAWDŹ NA STRONIE KFS

SPRAWDŹ OFERTĘ EDUKACYJNĄ STUDIUM

Demokracja, praworządność, prawa człowieka. Co dziś znaczą te pojęcia? Jak budować państwo prawa? Jak być świadomym obywatelem? Na te i wiele innych pytań podczas czterech weekendowych zjazdów w ramach nowego kierunku „Studia Obywatelskie” odpowiedzą wybitni teoretycy i zaangażowani w życie społeczne praktycy. Są wśród nich autor programu i koncepcji prof. Marcin Matczak, a także były Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Adam Bodnar i działaczka społeczna Sylwia Gregorczyk-Abram, czy prof. Wojciech Sadurski.

Studia Obywatelskie są kursem kompetencyjnym, otwartym dla wszystkich grup wiekowych i zawodowych. Są odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie sprawami funkcjonowania państwa, jego demokratycznych instytucji, a także instytucji społeczeństwa obywatelskiego w dobie kryzysu wartości liberalnych. Mają pomóc uzyskać wiedzę potrzebną do zrozumienia aktualnie zachodzących procesów społeczno-politycznych.

Rekrutacja ruszyła 28 października br. Zapisz się

Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza kształci liderów politycznych, samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i biznesu. Łączenie praktyki z teorią, skuteczne działanie oparte na etycznej postawie, wreszcie rozwijanie idei solidarności we współczesnym świecie – oto główne założenia szkoły. Ponadto liderzy społeczni i samorządowi wspierając Studium, będą mieli możliwość wpływu na kształcenie innych.

„Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości. Misja Studium jest związana z rozwijaniem wartości, jakie reprezentował Paweł Adamowicz. Robimy to, bo chcemy tworzyć wspólnoty otwarte na nowe idee, inicjatywy i dialog” – podkreśla prof. dr hab. Paweł Kowal, koordynator Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza.

Głównym celem wszystkich kierunków jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej ze studium przypadku i warsztatów z praktykami. Ponadto stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i dzielenia się dobrymi praktykami w działaniu samorządów oraz organizacji pozarządowych nie tylko z Polski. Studium stawia także na rozwój umiejętności dotyczących m.in. nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami.

Nauka o klimacie jest priorytetem w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza. W sobotę, 16 października naukę rozpoczęli pierwsi studenci Zielonego MBA. Oficjalna inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbyła się w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, zaś pierwsze spotkanie studentów studiów kompetencyjnych odbędą się w formie zdalnej.

– Dziś spełnia się nasze marzenie, bo zawsze dążyliśmy do tego, aby na najwyższym możliwym poziomie realizować z partnerami samorządowymi studia dla przedstawicieli lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych, administracji i biznesu. Otwierając dziś studia MBA, jesteśmy otwarci na kolejne przedsięwzięcia edukacyjne i rozwojowe. Życzę satysfakcji i intelektualnej przygody. – mówił dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC, Rektor Collegium Civitas.

Polityka klimatyczna i energetyczna, zastosowanie elementów Europejskiego Zielonego Ładu, zrównoważony styl życia – m.in. takimi zagadnieniami będą się zajmować studenci pierwszego na polskim rynku edukacyjnym kierunku MBA. Zmiany klimatu powodowane przez człowieka to jeden z najważniejszych tematów debaty publicznej nadchodzących dekad, który wszedł już do głównego nurtu. Ekstremalne zjawiska pogodowe, z którymi mamy do czynienia także w Polsce, przypominają coraz częściej o trudnych czasach czekających całą planetę.

– Rozmawiając o trudnych tematach dla Polski, zawsze pojawia się temat zielonej transformacji. Rozpoczynając dziś tutaj studia, możecie śmiało myśleć o sobie jako o pionierach. Trochę Wam zazdroszczę, bo sama również chciałabym nauczyć się tego wszystkiego, czego Wy dowiecie się, podejmując dostępne tu kierunki. Życzę Wam wszystkiego dobrego, a zmiana jest teraz w Waszych rękach. – mówiła podczas inauguracji Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W przyszłości potrzebne będą kadry, które zajmą się tym problemem na różnych poziomach: w polityce, samorządzie i biznesie, a Zielony MBA jest odpowiedzią na te wyzwania. Wśród wykładowców znajdą się m.in. prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ekspert w zakresie innowacji w energetyce, prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, prof. Jan Marcin Węcławski, biolog morski i dyrektor Instytut Oceanologii PAN w Sopocie i Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Zajęcia praktyczne poprowadzą projektantka mody Gosia Baczyńska, podróżnik i krytyk kulinarny Robert Makłowicz i dziennikarz Maciej Orłoś.

Podczas inauguracji studiów podyplomowych na kierunku MBA Zarządzanie Polityką Klimatyczną i Energetyczną wykład „Gospodarowanie wodą w warunkach kryzysu klimatycznego” wygłosił prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. 

Klimat i środowisko

Te studia kompetencyjne dostarczą narzędzi potrzebnych do działań na rzecz ochrony środowiska, które można stosować na poziomie samorządów, miast i rządów. Jeden ze zjazdów odbędzie się w Babiogórskim Parku Narodowym. Studenci porozmawiają tam o bioróżnorodności, eko nawykach i o stanie badań nad klimatem. Bo także wokół tych tematów będą koncentrować się studia „Klimat i środowisko” w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza. Podczas czterech weekendów ze studentami spotkają się eksperci, którzy na co dzień wykorzystują dobre praktyki związane ze zdrowym stylem życia, ochroną zasobów naturalnych i propagowaniem postaw ekologicznych.

Otwarci na dialog

Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza powołano 1 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności. Misją uczelni jest rozwijanie wartości, jakie promował Paweł Adamowicz, postrzegając miasto jako centrum tworzącego wspólnotę, otwartego na nowe idee, inicjatywy i dialog. Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości.

Głównym celem studium jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń prowadzących, analizy studium przypadku oraz warsztatów z praktykami. Wśród kluczowych kompetencji są te, które dotyczą nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami. Poza kompetencjami i ekspercką wiedzą praktyczną, Studium Obywatelskie ma na celu również sieciowanie – budowanie nowych relacji, możliwych do wykorzystania w dalszym życiu zawodowym uczestników.

Cztery weekendy inspirujących wykładów, wśród prowadzących Gosia Baczyńska, Robert Makłowicz i Maciej Orłoś, inauguracja w Babiogórskim Parku Narodowym – 18 września startuje pierwszy kierunek „Klimat i Środowisko” w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc!

Rekrutacja jest prowadzona przez stronę internetową www.studiumobywatelskie.pl

Te studia kompetencyjne dostarczą narzędzi potrzebnych do działań na rzecz ochrony środowiska, które można stosować na poziomie samorządów, miast i rządów – tłumaczy prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN. Kierunek rozpocznie się zajęciami w terenie, w Babiogórskim Parku Narodowym. Studenci porozmawiają tam o bioróżnorodności, eko nawykach i o stanie badań nad klimatem. Bo także wokół tych tematów będą koncentrować się studia „Klimat i środowisko” w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza.

Ekologia w pigułce

Ze studentami spotkają się eksperci, którzy na co dzień wykorzystują dobre praktyki związane ze zdrowym stylem życia, ochroną zasobów naturalnych i propagowaniem postaw ekologicznych. Są wśród nich m.in. prof. Jan Marcin Węsławski, biolog morski i dyrektor Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, projektantka mody Gosia Baczyńska, podróżnik i krytyk kulinarny Robert Makłowicz, dziennikarz Maciej Orłoś oraz Joanna Murzyn, która zajmuje się cyfrową ekologią. Wykładowcy w atrakcyjny i angażujący sposób przedstawią praktyczne sposoby wykorzystania wiedzy dotyczącej środowiska. – Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza będzie zajmować się ważkimi tematami, między innymi tym, jak walczyć ze skutkami zmian klimatycznych – tłumaczy Robert Makłowicz i zachęca: – Przybywajcie!

Otwarci na dialog

Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza powołano 1 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności. Misją uczelni jest rozwijanie wartości, jakie promował Paweł Adamowicz, postrzegając miasto jako centrum tworzącego wspólnotę, otwartego na nowe idee, inicjatywy i dialog.
Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości.

Głównym celem studium jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń prowadzących, analizy studium przypadku oraz warsztatów z praktykami. Wśród kluczowych kompetencji są te, które dotyczą nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami. Poza kompetencjami i ekspercką wiedzą praktyczną, Studium Obywatelskie ma na celu również sieciowanie – budowanie nowych relacji, możliwych do wykorzystania w dalszym życiu zawodowym uczestników.

Trwa rekrutacja także na pozostałe kierunki

Kształcenie jest oparte na formach dopasowanych do wymagań, oczekiwań i możliwości grupy docelowej. Przełożyły się one na powstanie czterech modeli edukacyjnych: studia podyplomowe (Współpraca międzynarodowa samorządów, Organizacja pracy zdalnej i bezpieczeństwo cyfrowe), studia podyplomowe typu Master Business Administration (Zarządzanie polityką klimatyczną i energetyczną, Bezpieczeństwo w sektorze publicznym), wolne studia kompetencyjne (Klimat i Środowisko) oraz program tutoringu. – Łączymy doświadczenia organizacji pozarządowych oraz uczelni, by wspólnie kształcić liderów. Świat się zmienia i chcemy tej zmianie towarzyszyć. Dzisiejsi liderzy społeczni, aktywiści oraz politycy, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie będą mieli wpływ na to, jak przygotujemy liderów zmiany, która nadchodzi – mówi dr hab. Paweł Kowal, koordynator Studium Obywatelskiego. Rekrutacje na pozostałe kierunki już się rozpoczęły.

Naszym studentom, a także wszystkim tym, którzy chcą wiedzieć więcej o Polsce, Europie i naszej wspólnej przyszłości – polecamy debaty z programu ŚWIĘTA WOLNOŚCI w Gdańsku. Kto może, niech jedzie do Gdańska, a kto nie może – warto dołączyć online. Partnerem wydarzenia jest Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza.

/ termin: 27 sierpnia – 1 września 2021

/ transmisje: ecs.gda.pl i gdansk.pl

Z końcem sierpnia i początkiem września splata się w Gdańsku pamięć o dwóch wydarzeniach, które zmieniły bieg historii nie tylko Polski, ale i świata – wielkim strajku w Stoczni Gdańskiej, zakończonym podpisaniem Porozumień Sierpniowych, które zrobiły pierwszy wyłom w murze dzielącym Europę wschodnią od zachodniego świata, oraz wybuchu II wojny światowej, która przyniosła śmierć i głód, ale i na długie dziesięciolecia nowy porządek polityczny. Gdańskim patentem jest rozmawiać w tym czasie o przyszłości, a nie o przeszłości.

Remedium na własne lęki

Święto Wolności otwieraSolidarity of Arts – festiwal wielu sztuk. Poprzez muzykę, film, teatr i debatę artyści zapraszają publiczność do dialogu, w tym roku o przyszłości.

– Stoimy wobec konfrontacji z własnym strachem przed utratą demokracji, autorytaryzmem, zagrożeniami klimatycznymi, wykluczeniem, chaosem, izolacją…. – mówi Magdalena Sroka, kuratorka festiwalu SOFA. – Tegoroczna edycja festiwalu to przede wszystkim poszukiwanie remedium na poczucie bezsiły, braku sprawczości. Próba pokazania, że przyszłość zaczyna się dziś. To, czym będzie, ciągle jest w naszej dyspozycji, ale już nie osamotnionych. Musimy szukać wspólnoty, pomocy, solidarności. Odpowiadać działaniem. Nie czekać. Działać!

POLECAMY / https://solidarityofarts.pl/debaty/

/ Marzenie o lepszej przyszłości

/ Wina i pojednanie, zbrodnia bez kary. Rozmowa wokół książki „27 śmierci toby’ego obeda”

/ Czy może nam być jeszcze dobrze… razem?

/ Artyści. Animatorzy wolności

Etyka Solidarności

Tradycją już się stało w rocznicę podpisania Porozumienia Gdańskiego, że do Gdańska z wykładem przybywa wybitna osobistość życia publicznego z Polski i świata. Cykl nosi tytuł Etyka Solidarności, co jest odwołaniem do tytułu tomu ks. Józefa Tischnera (1981). Przesłanką zawsze jest namysł nad pojęciem solidarności, dobra wspólnego, społeczeństwa obywatelskiego i kulturą demokratyczną ponad bieżącymi problemami i sporami. W tym roku mówcą będzie – Żanna Niemcowa, rosyjska dziennikarka, aktywistka społeczna, która po licznych pogróżkach w mediach społecznościowych wybrała emigrację polityczną, a jednocześnie córka Borisa Niemcowa – działacza demokratycznego, obrońcy praw człowieka, zastrzelonego w centrum Moskwy przez nieznanych sprawców.

WIĘCEJ / https://ecs.gda.pl/title,31082021,pid,2397.html

Korzenie Samorządnej Rzeczpospolitej

W tym roku przypada 40 rocznica I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Na kilka wrześniowych i październikowych dni hala Olivia w Gdańsku stała się wolnym parlamentem w zniewolonym kraju. Podczas tego historycznego zjazdu ukształtowała się struktura NSZZ „Solidarność”, w demokratyczny sposób wybrano przewodniczącego Lecha Wałęsę, podjęto ponad 60 uchwał z różnych dziedzin życia społecznego. Do historii szczególnie przeszły dwa dokumenty – tzw. „Samorządna Rzeczpospolita” i „Posłanie pierwszego Zjazdu Delegatów NSZZ »Solidarność« do ludzi pracy Europy Wschodniej”. „Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów” – czytamy.

– W rocznicę tego wydarzenia do debaty zaprosiliśmy świadków historii i naukowców. Będziemy rozmawiać o proponowanych podczas zjazdu zmianach gospodarczych, znaczeniu samorządności i roli wolnych mediów – mówi Przemysław Ruchlewski, zastępca dyrektora ECS ds. naukowych. – Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy Solidarność była monolitem i jakie działania prowadziły władze PRL, aby rozbić jedność związku, wreszcie jakie było przesłanie ruchu społecznego Solidarność i jego znaczenie dla budowy wspólnej Europy? To pytania wciąż otwarte.

Konferencja potrwa dwa dni, w dyskusji wezmą udział m.in. Lech Wałęsa, Jerzy Buzek, Aleksandra Dulkiewicz, Władysław Frasyniuk i Jan Rulewski. Nie zabraknie wspomnienia tych, którzy odeszli, legend Solidarności – Henryka Wujca i Jana Lityńskiego.

– Stan wojenny zatrzymał realizację pierwszego programu Solidarności, ale twórcza energia zjazdu przetrwała i stała się osiem lat później źródłem przemian Rzeczypospolitej – mówi Basil Kerski, dyrektor ECS.

PROGRAM / https://ecs.gda.pl/samorzadna_rzeczpospolita

/ (Samorządna) Rzeczpospolita XXI wieku

/ Przesłanie dla Europy. „Posłanie…” i odzew ze strony państw bloku wschodniego

/ „Samorządna Rzeczpospolita”. Myśl programowa I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

/ Między kapitalizmem a centralnym planowaniem. W stronę gospodarki mieszanej

/ Czy solidarność była monolitem? Frakcje i podziały

/ Służba bezpieczeństwa i władze partyjne wobec I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. W stronę konfrontacji?

/ Rola wolnych mediów podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”

Europa z widokiem na przyszłość

Obchody Święta Wolności zakończy międzynarodowe forum „Europa z widokiem na przyszłość”, które odbędzie się 1 września. Oś debaty wyznaczą dwa wydarzenia – 30 rocznica upadku Związku Radzieckiego i 82 rocznica wybuchu II wojny światowej. Dyskusja będzie poświęcona m.in. relacji na linii Rosja – Europa, współczesnym zagrożeniom dla demokracji, budowaniu międzynarodowych sojuszy, a także przyszłości Starego Kontynentu.

– Pandemia zmienia nas i świat. Konfrontacja z koronawirusem jest walką o życie, ale też testem dla systemów politycznych i gospodarczych. Pandemia to czas globalnego stanu wyjątkowego, który niesie zarówno zagrożenia, jak i szansę na odnowę – zauważa Basil Kerski, przywołując jednocześnie wydarzenia ostatnich dni w Afganistanie czy wstrząsający obraz uchodźców zmuszonych do koczowania w nieludzkich warunkach na granicy naszego państwa. – Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku upamiętnia wolnościowe rewolucje lat 1989–1991 i stara się przetłumaczyć wartości solidarności i wolności na dzisiejszy język. Czy pandemia będzie nowym czasem narodzenia wspólnoty europejskiej, czy raczej nas Europejczyków zdystansuje? Tego jeszcze nie wiemy. Pandemia na pewno jest tak silnym cywilizacyjnym doświadczeniem, że będzie dla wszystkich Europejczyków w następnych latach kluczowym, wspólnym punktem odniesienia.

Do rozmowy siądą m.in.: francuski europoseł i dziennikarz – Bernard Guetta, kierująca pracami izraelskiej ambasady w Warszawie – Tal Ben-Ari Yaalon czy niemiecki polityk i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Hans-Gert Pöttering.

PROGRAM / https://ecs.gda.pl/title,1092021,pid,2398.html

/ 1991–2021. Imperium kontratakuje. Europa 30 lat po rozpadzie ZSRR

/ Demokracja w odwrocie? W obronie swobód obywatelskich w Europie

/ Europa obywateli. Seminarium: Dyplomacja obywatelska w Europie Środkowo-Wschodniej

/ Europa i świat. Nowe rozdanie, nowi liderzy, nowe sojusze

Organizatorami Święta Wolności są: miasto Gdańsk, samorząd województwa pomorskiego i Europejskie Centrum Solidarności.

Szczegółowy program wydarzeń: www.ecs.gda.pl/1980gdansk

Pozwolą działać na rzecz rozwoju kraju, uczestniczyć w budowaniu wspólnej Europy, zrozumieć złożony i różnorodny świat – ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe Współpraca Międzynarodowa Samorządów w Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza.

– Dzisiaj stosunki międzynarodowe prowadzą nie tylko państwa. Rozwijają je miasta, regiony, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne. Łączą się w sieci, aby wraz z Unią Europejską lepiej realizować wspólne cele. Są wreszcie bliżej społeczeństwa, dlatego lepiej rozumieją jego potrzeby i są w stanie je wypełnić na poziomie międzynarodowym – podkreśla prof. Tomasz Orłowski, były ambasador RP we Francji i Włoszech, wiceminister spraw zagranicznych, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego, który będzie kierował studiami podyplomowymi Współpraca Międzynarodowa Samorządów.

Celem kierunku jest wykształcenie grupy profesjonalnych urzędników samorządowych prowadzących współpracę międzynarodową, poprzez przekaz wiedzy eksperckiej, studia przypadków i warsztaty oparte na dzieleniu się najlepszymi doświadczeniami.

Zapisy na studia są prowadzone przez stronę www.studiumobywatelskie.pl

Do kogo kierujemy studia?

Do zainteresowanych ekspansją gospodarczą i eksportową, tworzeniem projektów kooperacji i partnerstw biznesowych, samorządowców, radnych, osób odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową jednostek administracji rządowej i samorządu terytorialnego, działaczy inicjatyw obywatelskich, samorządowych i organizacji pozarządowych. – Rezygnacja ze współpracy międzynarodowej w kontekście samorządów wynika z obaw przed nieznajomością świata. Dlatego trzeba poznać podstawy protokołu dyplomatycznego, technik prowadzenia negocjacji międzynarodowych, umiejętności sporządzenia memorandum o porozumieniu, tworzenia koncepcji kampanii międzynarodowej promocji własnego miasta, pozyskania inwestorów zagranicznych – dodaje prof. Tomasz Orłowski.

Studia podyplomowe będą trwać dwa semestry i obejmą dziesięć bloków tematycznych. Uczestnicy wezmą udział w 215 godzinach zajęć realizowanych hybrydowo.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom

Większość ankietowanych samorządów nie posiada strategicznego dokumentu priorytetów współpracy międzynarodowej. Tłumaczą to brakami niezbędnych środków finansowych i odpowiednich zasobów ludzkich.

Tymczasem warto pamiętać, że Krajowy Plan Odbudowy oparty na finansowaniu europejskim projektów służących osiągnięciu odporności społeczno-gospodarczej po kryzysie wywołanym pandemią jest szansą dla samorządów. Miasta, gminy, regiony podejmują wspólne projekty gospodarcze, edukacyjne, ekologiczne, przyciągają inwestycje zagraniczne, organizują międzynarodowe wystawy, targi, wydarzenia artystyczne, imprezy sportowe i młodzieżowe. Identyfikacja wspólnych problemów pozwala łatwiej je rozwiązywać albo pomagać partnerom w ich rozwiązaniu.

Wykwalifikowana kadra

Zajęcia na studiach podyplomowych poprowadzą praktycy z ogromnym doświadczeniem dyplomatycznym, m.in. amb. Marek Grela (były stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej, wiceminister spraw zagranicznych, dyrektor generalny w Radzie UE), amb. Marek Prawda (były stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej, ambasador w Niemczech i Szwecji, dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej), amb. Zdzisław Rapacki (były stały przedstawiciel RP przy ONZ w Genewie, dyrektor biura spraw zagranicznych w Kancelarii Prezydenta RP), amb. Janusz Niesyto (były ambasador RP w Szwajcarii i  Finlandii, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego), amb. Barbara Tuge-Erecińska (była ambasador RP w Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii i na Cyprze, wiceminister spraw zagranicznych).

Zajęcia, warsztaty i badania przypadków z zakresu współpracy międzynarodowej przeprowadzą także prof. Maciej Perkowski (Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, współpraca międzynarodowa samorządów), prof. Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki, specjalność politolog, współpraca międzynarodowa samorządów), prof. Anna Szczepańska-Dudziak (Uniwersytet Szczeciński, dyplomacja handlowa, dyplomacja publiczna, współpraca międzynarodowa samorządów), Ewa Gołąb-Nowakowska (dyrektor biura współpracy z zagranicą Urzędu miasta Wrocławia), Maciej Bóbr (były rzecznik prasowy wojewody małopolskiego).

1 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności powołano Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza. Misją studium jest rozwijanie wartości, jakie promował Paweł Adamowicz, postrzegając miasto jako centrum tworzące wspólnotę, otwarte na nowe idee, inicjatywy i dialog.

Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnych, regionalnych, państwowych w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości. Głównym celem studium jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń prowadzących, analizy studium przypadku oraz warsztatów z praktykami. Wśród kluczowych kompetencji są te, które dotyczą nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami. Poza kompetencjami i ekspercką wiedzą praktyczną, Studium Obywatelskie ma na celu również sieciowanie, budowanie nowych relacji, możliwych do wykorzystania w dalszym życiu zawodowym uczestników.

Kształcenie jest oparte na formach dopasowanych do wymagań, oczekiwań i możliwości grupy docelowej. Przełożyły się one na powstanie czterech modeli edukacyjnych: studia podyplomowe (Współpraca międzynarodowa samorządów, Organizacja pracy zdalnej i bezpieczeństwo cyfrowe), studia podyplomowe typu Master Business Administration (Zarządzanie polityką klimatyczną i energetyczną, Bezpieczeństwo w sektorze publicznym), wolne studia kompetencyjne (Klimat i środowisko, Studia Obywatelskie) oraz program tutoringu. Rekrutacje na pozostałe kierunki rozpoczną się niebawem. Ponadto organizatorzy zaplanowali realizację trzech modułów uzupełniających, które będą miały charakter przekrojowy.

– Łączymy doświadczenia organizacji pozarządowych oraz uczelni, by wspólnie kształcić liderów. Świat się zmienia i chcemy tej zmianie towarzyszyć. Dzisiejsi liderzy społeczni, aktywiści oraz politycy, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie będą mieli wpływ na to, jak przygotujemy liderów zmiany, która nadchodzi – mówi dr hab. Paweł Kowal, koordynator Studium Obywatelskiego.

Więcej informacji o Studium Obywatelskim im. Pawła Adamowicza oraz trwających rekrutacjach dostępne na stronie: studiumobywatelskie.pl

Polityka klimatyczna i energetyczna, zastosowanie elementów Europejskiego Zielonego Ładu, zrównoważony styl życia – m.in. takimi zagadnieniami będą się zajmować studenci pierwszego na polskim rynku edukacyjnym kierunku MBA Zarządzanie polityką klimatyczną i energetyczną, na który właśnie startuje rekrutacja.

Zmiany klimatu powodowane przez człowieka to jeden z najważniejszych tematów debaty publicznej nadchodzących dekad, który wszedł już do głównego nurtu. Ekstremalne zjawiska pogodowe, z którymi mamy do czynienia także w Polsce, przypominają coraz częściej o trudnych czasach czekających całą planetę. Będziemy potrzebować kadr, które zajmą się tym problemem na różnych poziomach: w polityce, samorządzie i biznesie, a Zielony MBA jest odpowiednią na te wyzwania.

Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza otwiera studia podyplomowe MBA na kierunku Zarządzanie Polityką Klimatyczną i Energetyczną. Zapisy są prowadzone przez stronę internetową www.studiumobywatelskie.pl.

Skuteczna polityka zarządzania klimatem i energetyką wymaga połączenia sił polityków, urzędników, przedstawicieli biznesu oraz społeczeństwa obywatelskiego. We wszystkich tych obszarach potrzebne są odpowiednio przygotowane kadry zdolne do podjęcia odpowiednich działań, ze szczególnym uwzględnieniem głosu społeczeństwa obywatelskiego, które musi być włączone w ten proces.

– „Zarządzanie polityką na rzecz ochrony klimatu, poprzez konieczność redukcji emisji CO2 jest nieuchronnie i ściśle związane z polityką energetyczną, której konwencjonalne oblicze zakłada spalanie surowców kopalnych, a więc także emisję gazów cieplarnianych. Jest to jednak zagadnienie o wiele szersze, szczególnie z punktu widzenia programu Europejskiego Zielonego Ładu ogłoszonego przez Komisję Europejską. Zakłada on zmianę całego modelu funkcjonowania społeczeństwa oraz gospodarki z uwzględnieniem troski o klimat. Dlatego uruchamiamy studia poświęcone zarządzaniu klimatem i energetyką. Jestem przekonany, że nowa dekada, która właśnie się zaczyna będzie czasem wstępowania polityki klimatycznej do wszystkich obszarów życia społecznego oraz aktywności obywatelskiej. Zarządzanie klimatem oraz energetyką to wyzwanie, którego nikt rozsądny już nie ignoruje. Można się na nie jedynie dobrze przygotować, a nasze studia mogą to ułatwić” – mówi Wojciech Jakóbik, analityk sektora energetycznego i jeden z wykładowców w Studium.

Wśród wykładowców zielonego MBA znajdą się m.in. prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ekspert w zakresie innowacji w energetyce. prof. Paweł Rowiński, wiceprezes PAN, prof. Jan Marcin Węcławski, biolog morski i dyrektor Instytut Oceanologii PAN w Sopocie i Rafał Trzaskowski. prezydent miasta stołecznego Warszawy. Zajęcia praktyczne poprowadzą projektantka mody Gosia Baczyńska, podróżnik i krytyk kulinarny Robert Makłowicz i dziennikarz Maciej Orłoś.

Kim jesteśmy?

Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza kształci liderów politycznych, samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i biznesu. Łączenie praktyki z teorią, skuteczne działanie oparte na etycznej postawie, wreszcie rozwijanie idei solidarności we współczesnym świecie – oto główne założenia szkoły. Ponadto liderzy społeczni i samorządowi wspierając Studium, będą mieli możliwość wpływu na kształcenie innych.

„Twórcom szkoły zależy nie tylko na sieciowaniu wspólnot lokalnej, regionalnej, państwowej w skali kraju, ale także na ukazywaniu roli Unii Europejskiej w rozwoju samorządów oraz na promowaniu idei pomocniczości. Misja Studium jest związana z rozwijaniem wartości, jakie reprezentował Paweł Adamowicz. Robimy to, bo chcemy tworzyć wspólnoty otwarte na nowe idee, inicjatywy i dialog” – podkreśla prof. dr hab. Paweł Kowal, koordynator Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza.

Głównym celem wszystkich kierunków jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej ze studium przypadku i warsztatów z praktykami. Ponadto stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i dzielenia się dobrymi praktykami w działaniu samorządów oraz organizacji pozarządowych nie tylko z Polski. Studium stawia także na rozwój umiejętności dotyczących m.in. nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami, w tym szczególnie aktywności w mediach społecznościowych.

To nie koniec projektów edukacyjnych Studium. Obecnie trwa rekrutacja na studia kompetencyjne Klimat i Środowisko. W najbliższym czasie uruchomione zostaną również: Studia MBA – Zarządzanie bezpieczeństwem zdrowia publicznego; Studia Obywatelskie; Studia podyplomowe – Współpraca międzynarodowa samorządów oraz Program Przywództwa Społecznego. Więcej informacji na stronie: www.studiumobywatelskie.pl